SPD-Felde

Gemeindevertreter

Die SPD-Vertreter im Gemeinderat sind:

Petra Paulsen, Bürgermeisterin, Amtsausschuss; Lindenweg 23, mobil: 0173 765 2279, 
Tel. 8046   mail: petra.paulsen@gmx.de     

Andreas Kreft,  Planungs- u. Bauausschuss, Vorsitzender Finanzausschuss, Liegenschafts-
ausschuss, Vorderer Mühlenweg 22;  Tel. 40840; mail: a.kreft@gmx.de

Hauke Peters, Stellvertr. Fraktionssprecher, Vorsitz Bildungs-, Sozial u. Kulturausschuss
Dorfstr. 10a, Tel. 40 37 877; mail: hauke-peters@t-online.de

Birgit Wittbrodt, Fraktionssprecherin, Planungs- u. Bauausschuss, Liegenschaftsausschuss, Dorfstr. 10a, Tel. 40 37 877  
mail: birgit.wittbrodt@t-online.de

Andreas Malzahn,  Bildungs-, Sozial- u. Kulturausschuss, Lehmkoppel 9, Tel. 499499 
mail: amalzahn@gmx.de

 

Als „Bürgerliche“ arbeiten mit:

Klaus Stamm, Umweltausschuss

Dr. Niels Clausen (parteilos), Finanzausschuss, Lindenweg 16, Tel.41 94 68, mail: anclausen@web.de

Justus Fricke (parteilos), Bildungs-,Sozial- und Kulturausschuss, .Dorfstraße 10 a, Tel. 40 37 877 
mail: justus.fricke@gmx.de