Fraktionsvorsitz


 


Janina Schildt

     Fraktionsvorsitzende

Thorsten Dührkop

      stv. Fraktionsvorsitzender